Aktuality

Slovo do této doby (18.10.2020)

Milí bratři a sestry,

jak prožívat tuto dobu? Víme, že v Eucharistii je Ježíš živý a přítomný a je vrcholem života církve. Platí však také, že kde je fyzická nebo morální nemožnost účastnit se nedělní mše svaté, není zde povinnost. To se týká i této doby.

Chtěl bych poznamenat, že přenosy bohoslužeb jsou dobré, ale nemohou plně nahradit účast na mši sv, například svaté přijímání, společenství Božího lidu, společnou modlitbu atd. Mohou však pomoci našemu spojení s Kristem, když je sledujeme soustředěně a uctivě. Totéž platí o duchovním svatém přijímání, které znamená vzbudit touhu po setkání s Kristem. Bůh je dost mocný, aby nám dal všechny potřebné milosti i mimo svátosti.

Co nám chce říci Bůh skrze tuto dobu?

Například to, že mše svatá je vzácná, máme si jí vážit a jak vidíme, nemusí být vždy dostupná.

Dále si můžeme uvědomit, že jsou i jiné způsoby, jak žít s Bohem. Vzpomeňme na japonské křesťany, kteří po krvavém pronásledování v druhé polovině šestnáctého století byli dvě stě let bez kněží a bez eucharistie, a přesto uchovali křesťanskou víru a spojení s katolickou církví. Jak to dokázali?

 

Jaké další prostředky máme „po ruce“?

V dobách pronásledování, nebo v obtížných dobách, jako je do jisté míry i ta dnešní, vždy narůstá váha Ježíšova slova: „Kde jsou dva, nebo nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,20)

Dále je tu rodina – vzájemné společenství lásky rodičů a dětí, manželů navzájem, mezigenerační rodina. To vše, v náročných dobách pomáhá a je důležité. Tuto základní záchytnou síť každého jednotlivce posilujme.

Máme k tomu tyto zdroje:

Písmo svaté – je jednou z přítomností Boha. Čtěme především evangelia. Tam se setkáváme s Kristem, nacházíme v živém Božím slově povzbuzení i poučení. Stačí každý den několik řádek a chvíle zamyšlení, rozjímání.

Dalším prostředkem je modlitba. Má nesčetné podoby. Buďme vynalézaví, pružní. Někdy to může být pět minut, jindy půl hodiny, podle možností. Ale každý den a nevynechávat, když se mi nechce. Každá modlitba má hodnotu a dříve nebo později se to projeví.

Modlitba může být osobní, nebo společná, prosebná děkovná nebo chvály. Modlitba ticha, naslouchání, rozjímavá, kontemplativní, za pomoci modlitební knížky, modlitba růžence, křížová cesta, vyplývající z četby Písma. Klidně si doma i zazpívejte, to zakázáno není. Je možné vytvořit si modlitební koutek – upravit nějaký prostor v bytě, který by byl místem modlitby, kde bychom se mohli v rodině setkávat ke společné modlitbě. Může to být stolek, pěkný ubrus, kříž, Písmo, růženec, obraz Panny Marie, svatých, svíčka, květina.

Jiný důležitý způsob prožívání víry, ke kterému nás vede současná situace, je vzájemné sdílení Božích věcí, duchovních objevů, vzájemné svědectví. Nestyďme se hovořit mezi sebou o tom, jak se život s Bohem projevuje v našem osobním životě. Může to významně povzbudit blízké okolo nás.

Dobrá četba. Krom četby Písma existuje velké množství duchovní literatury, dobré poezie, životopisů svatých, ale také kvalitní hudby. Je možné si přehrávat i přednášky (archiv Noe, YouTube), ale zdá se mi, že dobrá četba je aktivnější a více rozvíjející vlastní úvahy než pouhé konzumování nasloucháním, s výjimkou hudby.

Domácí církev. Zdá se, že nás Boží prozřetelnost i těmito událostmi vede k vytváření malých společenství, malé domácí církve, ecclesioly. V době komunismu to vedlo ke vzniku stovek malých společenství, zejména mezi mládeží. Církev tak mohla intenzivně žít i navzdory všem různým omezením. Objevme zejména v rodinách, ale i vy mladí lidé, společný řád modlitby, setkání, četby, sdílení. Možná je to právě to, k čemu nás Bůh chce touto situací přivést.

Doporučení pro tuto dobu: nenechme se příliš ovlivňovat zprávami. Buďme moudří, rozumně dodržujme instrukce civilní autority, ale nežijme ve strachu. Mediální tlak by k tomu mohl významně přispět. Naplňujme duši kvalitní stravou, která hojí, utěšuje a naplňuje pokojem. Pán Ježíš nás propojuje s druhými. Kde je On, je církev a také celé nebe. Nebojte se případně domluvit návštěvu kněze. Rád navštívím každého se svátostmi i jen tak. Nezapomínejme si zavolat, napsat, udržovat spojení.

Milí přátelé, je hezká tato liturgická modlitba: Prosíme Tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. Panna Maria nás svou přímluvou jistě provede i touto dobou.

P. Vladimír.

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz