kostel Chotovice 600

Kostel sv. Prokopa v Chotovicích

Kostel svatého Prokopa v Chotovicích

Kostel svatého Prokopa v Chotovicích byl poprvé zmíněn v roce 1350 jako farní chrám děkanátu vysokomýtského, biskupství litomyšlského. Neznáme však jeho tehdejší podobu. Nejstarší dochovaná část je současné kněžiště kostela, které je vystaveno v závěru 14. století v gotickém slohu. Loď kostela, spolu s věží pocházejí až ze závěru 16. století, kdy došlo k velké přestavbě. Od té doby se podoba kostela výrazněji nezměnila.

Nejcennější částí je právě gotický presbytář, který je pětiboce zakončen s vnějším opěrným systémem. Do severní stěny je zahloubeno gotické sanktuárium (středověký předchůdce pozdějších svatostánků) s kovanou železnou mřížkou. V polokruhovém okně za hlavním oltářem je zbytek sklomalby – modrý kalich na žlutém poli, pozůstatek z doby, kdy byl kostel kališnický. Ostatní okna jsou lomená. Ze severu k presbytáři přiléhá mladší sakristie, která je propojena, skrze kazatelnu i s lodí kostela. Loď je vystavěna prostě a renesančně s plochým stropem. Ze západu k ní přiléhá mohutná věž, která se do lodi v prvním patře otevírá půlkruhovým obloukem, tvořícím kruchtu.

Za hlavním oltářem se nachází nejstarší a také nejcennější nástěnná malba v kostele, informující o velké přestavbě v roce 1589. Celý text zní:

Chotovice za oltarem

Další nápis pochází z roku 1903 a obdobně nás informuje o výmalbách v onom roce. V presbytáři (na levé straně z pohledu k hlavnímu oltáři) je vymalován výjev Svaté rodiny a na protější stěně scéna Ukřižování. Na stropě chrámové lodi je malba Panny Marie Nanebevzaté.

Na pseudogotickém hlavním oltáři z 2. poloviny 19. století nalézáme sochu patrona kostela, svatého Prokopa, snad pocházející ze století osmnáctého. Po Prokopově pravici stojí socha svatého Václava a po levici svaté Ludmily. Socha Panny Marie Neposkvrněné, stojící na vyvýšeném soklu v rohu hlavní lodi, sem byla přemístěna v průběhu dvacátého století z kaple „ve Chmelištích“ v katastru Nových Hradů. Obětní stůl a ambon byly do kostela pořízeny a instalovány v roce 1996.

Zvony v kostelní věži jsou v současnosti dva. Starší a menší pochází z roku 1462 a díky svému stáří a cennosti se vyhnul rekvizicím zvonů v průběhu první a druhé světové války, kvůli kterým kostelík přišel postupně o čtyři zvony. Novější a větší zvon „Svatý Prokop“ je z roku 2009.

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz