Aktuality

Záměr rekonstrukce fary v Proseči

Bratři a sestry. Chtěl bych vás seznámit se záměrem, který jsme v uplynulých měsících projednávali ve farní a ekonomické radě a také s příslušnými zodpovědnými lidmi na královéhradeckém biskupství. Jedná se o záměr dokončit rekonstrukci prosečské fary.

Ve srovnání s mnoha jinými farnostmi v diecézi je péče o naše farní objekty dlouhodobě příkladná. Kostely i farní budova jsou v dobrém stavu. Jak ale ví každý, kdo vlastní stavební nemovitost, správa domu vyžaduje neustálé investice do oprav a inovací. V nedávné minulosti se v Proseči velkorysým způsobem zrekonstruovala střecha a vnitřní výmalby kostela. Výhledově bude třeba věnovat pozornost oknům a také systémovému odvádění vlhkosti. Nejedná se však o momentálně nutné investice.

Za mého předchůdce P. Zdeňka vznikl v r. 2009 plán celkové rekonstrukce farní budovy za více jak 9 mil. Kč, a po etapách se začal realizovat. Přebudovalo se přízemí, kde vznikl sál a kancelář, dále nová kotelna a rozvody UT, v r. 2017 sociální zázemí v 1. patře, předloni fasáda ze tří stran. Díky těmto úpravám fara už nyní lépe slouží nejen knězi, ale také všem farníkům. Dovolte mi připomenout některé aktivit, které na faře probíhají: kromě obvyklého provozu kanceláře je to pravidelný každotýdenní provoz mateřského centra (MC), dále setkávání dětí, mládeže a rodin, přípravy jednotlivců i skupin na svátosti (biřmování), setkání farní rady. Příležitostně slouží sál k různým duchovním i vzdělávacím akcím pro farníky (duchovní obnovy, velikonoční agapé, zázemí venkovních akcí pro děti), rodiny i veřejnost (akce MC, Tříkrálová sbírka, pobyty dětí a mládeže).

 

Zdá se, že nyní nastala vhodná doba navázat na předchozí etapy rekonstrukce fary a dokončit ji. Proto jsme se touto myšlenkou s farní a ekonomickou radou v posledních měsících začali intenzivně zabývat. Zvažovali jsme potřebnost takové investice z pohledu nákladů a přínosů pro farnost a došli jsme k názoru, že přínosy převažují, a že teď je k této akci vhodná doba a nebylo by rozumné ji odkládat.

Dovolte mi seznámit vás s hlavními důvody, které nás k tomuto závěru přivedly. Jde o dokončení dlouhodobě plánovaných, koncepčních úprav farní budovy, které by měly do budoucna zajistit tyto věci:

  1. Dobudování bytu kněze a jeho oddělení od provozu ve zbytku fary
  2. Vyřešení velmi špatného stavu schodiště – uvolněné ze zdi, vysoké, strmé a úzké stupně
  3. Vyřešení špatného technického a statického stavu stávající přístavby (do zahrady)
  4. Vytvoření kvalitního sociálního zázemí pro komunitní prostor dolního sálu a pro návštěvníky farní zahrady dle současných standardů – 2x WC, sprcha, WC pro handicapované (je třeba vzít v potaz, že přestavbou schodiště přijdeme o stávající WC pod schodištěm) – zde je možnost žádat o dotaci
  5. Zateplení půdy a výměna zpráchnivělých záklopů

Ještě něco k tomu, co je nutným předpokladem této akce a co v této informaci asi postrádáte: jaký má mít tato akce rozpočet a kde na to vezmeme. Celkový rozpočet při provedení firmou počítá s investicí okolo 4 mil. Kč. Je to velká suma, ovšem zcela odpovídá dnešním cenám. Podle názoru odborníků není vyhlídka na to, že by ceny ve stavebnictví v budoucnu klesaly – spíše naopak. Udělat tuto akci svépomocí by dílo sice poněkud zlevnilo, ale při bližším zkoumání našich možností jsme došli k závěru, že při současné legislativě a stavebních standardech je to pro farnost z více důvodů neproveditelné. S dílčí pomocí farníků při některých pracích ovšem počítáme.

Nyní stručně o tom, kde na to, v případě zahájení akce, vezmeme. Naše finanční zdroje nejsou velké, ale přesto můžeme postupně sdružit potřebné prostředky z více zdrojů.

- pravidelné účelové nedělní sbírky 1x za měsíc
- příjmy z hospodářské činnosti – nájmy
- dotace z MAS na rekonstrukci soc. zázemí v přízemí (cca 800 tis. Kč)
- dotace ze svépomocného diecézního fondu
- půjčka z prodeje farních pozemků
- výhodná půjčka z biskupství

Právě podpora této akce biskupstvím královéhradeckým je klíčová. Při jednání s jeho kompetentními představiteli (jmenovitě s generálním vikářem Mons. Pasekou, ekonomem Mgr. Pavlem Rathauským a vedoucím oddělení správy majetku panem Petrem Kábrtem) jsme byli ujištěni, že i do budoucna se počítá s obsazením prosečské fary knězem. Biskupství je proto ochotné podpořit dobudování kněžského bytu dotací i výhodnou půjčkou. Tuto půjčku bychom měli být schopni splatit v nejzazším případě do 10 let.

Touto informací vás chceme s výše uvedeným záměrem seznámit, ale také zjistit míru vaší podpory. Tu považuji, přese všechny ostatní nadějné ukazatele, za klíčovou. Není cílem mým, ani členů farní a ekonomické rady, prosazovat tento projekt, pokud by neměl širokou podporu ve farnosti. Rádi bychom proto zjistili nejenom váš obecný postoj k tomuto záměru, ale v případě, že s ním budete souhlasit, také to, zda byste byli ochotni ho konkrétně podpořit. Vaše případná podpora by se mohla projevit především v následujících rovinách: v duchovní, skrze modlitbu za zdar díla; ve finanční – v ochotě přispívat zvýšenou mírou do sbírek, popř. konkrétními dary na tento účel; v rovině osobní – nabídkou fyzické pomoci, případně sponzorského provedení některých řemeslnických prací nebo pomocí s oslovováním sponzorů. Vítané by byly i komunikační PR dovednosti. Velmi by nám pomohlo, kdyby někteří z vás byli schopni nabídnout konkrétní závazek v některé z uvedených oblastí. Každá pomoc bude cenná.

V každém případě bychom rádi získali alespoň vaši anonymní zpětnou vazbu, co soudíte o tomto záměru, a to do konce ledna. Můžete ji sdělit zakroužkováním podpory nebo nesouhlasu na lístku, který odstřihnete od listu s tímto textem. Text naleznete vzadu na stolku. Lístky můžete hodit do krabice vzadu na stolku, do schránky na faře, nebo je odevzdat v sakristii popř. mně osobně. Lze použít i mail. Děkuji za vaši trpělivou pozornost a závěrem ještě prosím o modlitbu na tento úmysl.

Dokument včetně ankety ke stažení zde.

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz