Aktuality

Diecézní setkání mládeže 13.4.2019

diecezni setkani mladeze 2019

Příloha k pastýřskému listu ke Dni modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

Umělé potraty

  • Od legalizace umělých potratů v roce 1957 přišlo podle Českého statistického ústavu o život téměř 4 milióny nenarozených dětí.
  • V roce 2017 bylo usmrceno při potratech 19 389 nenarozených dětí.
  • Nejčastějšími žadatelkami o umělý potrat jsou ženy se dvěma dětmi (32,0 % v roce 2016).
  • Podle statistik Linky pomoci provozované Hnutím Pro život ČR udává 80 % žen, že se cítilo být při svém rozhodování pod nátlakem (partner, zaměstnavatel, ekonomika).
  • V roce 2016 bylo prodáno celkem 84 475 balení postkoitální antikoncepce. Nelze zjistit počty raných potratů způsobených postkoitální antikoncepcí (např. Postinor), či běžnou hormonální antikoncepcí, jejímž druhotným efektem je ztížení zahnízdění počatého dítěte v pátém dnu po početí.
  • Pomoc v těhotenství nabízí: linkapomoci.cz, nesoudimepomahame.cz
  • Metody rozpoznávání plodnosti (PPR) – lpp.cz, cenap.cz

Pokračovat ve čtení

Poselství k postní době 2019

postni poselstvi 2019

Drazí bratři a sestry!

Prostřednictvím Matky církve nám Bůh každý rok „dává připravovat se ve zbožnosti a horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství (...) v nichž rosteme k plnosti synovství skrze našeho Pána Ježíše Krista“ (srov. První preface postní). Tak můžeme kráčet od jedněch Velikonoc ke druhým směrem k naplnění spásy, kterou jsme již získali díky Kristovu velikonočnímu tajemství, „neboť naše spása je předmětem naděje“ (Řím 8,24). Tajemství spásy v nás během našeho pozemského života už působí a je dynamickým procesem, který zahrnuje také dějiny všeho stvoření. Svatý Pavel dokonce říká: „Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů“ (Řím 8,19). V této perspektivě bych chtěl nabídnout několik podnětů k úvaze, jež by nás během nastávající postní doby doprovázela na naší cestě ke konverzi.

1. Spása stvoření

Slavení velikonočního tridua Kristova utrpení, smrti a zmrtvýchvstání, vrchol liturgického roku, nás pokaždé vyzývá, abychom prožívali přípravu na ně s vědomím, že naše připodobnění Kristu (srov. Řím 8,29) je nedocenitelným darem Božího milosrdenství.

Pokud člověk žije jako dítě Boží, pokud žije jako člověk vykoupený, pokud se nechává vést Duchem Svatým (srov. Řím 8,14) a dokáže poznávat a uvádět do praxe Boží zákon, počínaje zákonem vepsaným do jeho srdce a do přírody, pak koná dobro i pro stvoření a spolupracuje na jeho vykoupení. Proto si stvoření, jak říká svatý Pavel, toužebně přeje, aby se projevily Boží děti, tedy aby ti, kdo se těší z milosti Ježíšova velikonočního tajemství, naplno prožívali jeho plody, jež mají dosáhnout své plné zralosti vykoupením samotného lidského těla. Když Kristova láska promění život svatých – ducha, duši i tělo – oni vzdávají Bohu chválu a modlitbou, kontemplací a uměním do ní zapojují i tvory, jak to podivuhodně ukazuje Píseň bratra slunce sv. Františka z Assisi (srov. encyklika Laudato si’, 87). Avšak harmonie vytvořená vykoupením je na tomto světě stále ještě ohrožována negativní silou hříchu a smrti.

Pokračovat ve čtení

Svátostné manželství a jak ho žít 15.2.2019

pozvanka 2019 02 15

Společný pastýřský list českých a moravských biskupů ke Dni modliteb za úctu k počatému životu

Drazí bratři a sestry,

zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. I každého z nás utkal Bůh s láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout věčným životem. Mariino „Ano“ životu nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na ještě nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se v tento den Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu k počatému životu.

Pokračovat ve čtení

Setkání dětí 15.3.2019

SETKÁNÍ DĚTÍ MISIJNÍHO KLUBKA

V PÁTEK 15. BŘEZNA 2019

ZAHÁJÍME V 16.30  KŘÍŽOVOU CESTOU

V KOSTELE SV. MIKULÁŠE.

krizova cesta 2019 03 15 small

Charitní ples 9.2.2019 v Makově

ples makov 2019 final

Setkání dětí 18. ledna 2019

misijni klubko 2019 01

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz