• 2023 bohosluzby rijen 1400
 • birmovani 2020 1400b
 • 2024 spolecenstvi unor 1400
 • 2024 charita leden 1400
 • Bohoslužby
 • Svátosti
 • Společenství
 • Farní charita

Proseč a Nové Hrady

Farnosti u kostela sv. Mikuláše v Proseči a u kostela sv. Jakuba v Nových Hradech patří do diecéze Hradec Králové. Jsou domovem pro desítky rodin i jednotlivců. Jsme posláni abychom přinášeli poselství Ježíše Krista.

Záměr rekonstrukce fary v Proseči

Bratři a sestry. Chtěl bych vás seznámit se záměrem, který jsme v uplynulých měsících projednávali ve farní a ekonomické radě a také s příslušnými zodpovědnými lidmi na královéhradeckém biskupství. Jedná se o záměr dokončit rekonstrukci prosečské fary.

Ve srovnání s mnoha jinými farnostmi v diecézi je péče o naše farní objekty dlouhodobě příkladná. Kostely i farní budova jsou v dobrém stavu. Jak ale ví každý, kdo vlastní stavební nemovitost, správa domu vyžaduje neustálé investice do oprav a inovací. V nedávné minulosti se v Proseči velkorysým způsobem zrekonstruovala střecha a vnitřní výmalby kostela. Výhledově bude třeba věnovat pozornost oknům a také systémovému odvádění vlhkosti. Nejedná se však o momentálně nutné investice.

Za mého předchůdce P. Zdeňka vznikl v r. 2009 plán celkové rekonstrukce farní budovy za více jak 9 mil. Kč, a po etapách se začal realizovat. Přebudovalo se přízemí, kde vznikl sál a kancelář, dále nová kotelna a rozvody UT, v r. 2017 sociální zázemí v 1. patře, předloni fasáda ze tří stran. Díky těmto úpravám fara už nyní lépe slouží nejen knězi, ale také všem farníkům. Dovolte mi připomenout některé aktivit, které na faře probíhají: kromě obvyklého provozu kanceláře je to pravidelný každotýdenní provoz mateřského centra (MC), dále setkávání dětí, mládeže a rodin, přípravy jednotlivců i skupin na svátosti (biřmování), setkání farní rady. Příležitostně slouží sál k různým duchovním i vzdělávacím akcím pro farníky (duchovní obnovy, velikonoční agapé, zázemí venkovních akcí pro děti), rodiny i veřejnost (akce MC, Tříkrálová sbírka, pobyty dětí a mládeže).

Pokračovat ve čtení

Společný pastýřský list českých a moravských biskupů ke Dni modliteb za úctu k počatému životu

Drazí bratři a sestry,

zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. I každého z nás utkal Bůh s láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout věčným životem. Mariino „Ano“ životu nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na ještě nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se v tento den Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu k počatému životu.

Pokračovat ve čtení

Příloha k pastýřskému listu ke Dni modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

Umělé potraty

 • Od legalizace umělých potratů v roce 1957 přišlo podle Českého statistického ústavu o život téměř 4 milióny nenarozených dětí.
 • V roce 2017 bylo usmrceno při potratech 19 389 nenarozených dětí.
 • Nejčastějšími žadatelkami o umělý potrat jsou ženy se dvěma dětmi (32,0 % v roce 2016).
 • Podle statistik Linky pomoci provozované Hnutím Pro život ČR udává 80 % žen, že se cítilo být při svém rozhodování pod nátlakem (partner, zaměstnavatel, ekonomika).
 • V roce 2016 bylo prodáno celkem 84 475 balení postkoitální antikoncepce. Nelze zjistit počty raných potratů způsobených postkoitální antikoncepcí (např. Postinor), či běžnou hormonální antikoncepcí, jejímž druhotným efektem je ztížení zahnízdění počatého dítěte v pátém dnu po početí.
 • Pomoc v těhotenství nabízí: linkapomoci.cz, nesoudimepomahame.cz
 • Metody rozpoznávání plodnosti (PPR) – lpp.cz, cenap.cz

Pokračovat ve čtení

Farnost Proseč

Římskokatolická farnost Proseč u Skutče
Farská 1
539 44 Proseč
IČ:64783448
b.ú.: 1143197319/0800

Farnost Nové Hrady

Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče
Nové Hrady 48
539 45 Nové Hrady u Skutče
IČ:60103094
b.ú.: 3248277349/0800

Správa farností

Duchovní správce: P. Vladimír Novák
Farní kancelář:
telefon: 734 435 054
email: farnispolecenstvi@centrum.cz